sanpham-banner.jpg

THỎA THUẬN CHO VAY

  1. Biểu mẫu đề nghị vay kiêm phát hành thẻ tín dụng áp dụng từ 10.09.2018. Xem tại đây
  2. Các điều khoản và điều kiện cho vay phục vụ nhu cầu đời sống áp dụng đối với thỏa thuận cho vay ký từ 15/03/2017 đến hết 31/07/2017. Xem tại đây
  3. Các Điều khoản và điều kiện cho vay phục vụ nhu cầu đời sống áp dụng đối với thỏa thuận cho vay ký từ 01/08/2017 đến hết ngày 09/12/2017. Xem tại đây
  4. Các Điều khoản và Điều kiện cho vay tiền mặt phục vụ nhu cầu đời sống áp dụng đối với Thỏa thuận cho vay ký từ ngày 16/08/2018. Xem tại đây
  5. Các Điều khoản và Điều kiện cho vay tiền mặt phục vụ nhu cầu đời sống áp dụng đối với Thỏa thuận cho vay ký từ ngày 10/09/2018. Xem tại đây
  6. Các điều khoản và điều kiện cho vay tiền mặt phục vụ nhu cầu đời sống áp dụng đối với thỏa thuận cho vay ký từ ngày 16/11/2018. Xem tại đây
  7. Các điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ tín dụng M-OCB Mastercard. Xem tại đây
  8. Bảng lãi suất niêm yết công khai. Xem tại đây
  9. Tham số và biểu phí phát hành thẻ tín dụng COM-B. Xem tại đây
  10. Biểu phí thu hộ tại Khối Khách hàng Đại chúng. Xem tại đây