Xem tại đâysanpham-banner.jpg

THỎA THUẬN CHO VAY

 1. Biểu mẫu đề nghị vay kiêm phát hành thẻ tín dụng áp dụng từ 10.09.2018. Xem tại đây
 2. Các điều khoản và điều kiện cho vay phục vụ nhu cầu đời sống áp dụng đối với thỏa thuận cho vay ký từ 15/03/2017 đến hết 31/07/2017. Xem tại đây
 3. Các Điều khoản và điều kiện cho vay phục vụ nhu cầu đời sống áp dụng đối với thỏa thuận cho vay ký từ 01/08/2017 đến hết ngày 09/12/2017. Xem tại đây
 4. Các Điều khoản và Điều kiện cho vay tiền mặt phục vụ nhu cầu đời sống áp dụng đối với Thỏa thuận cho vay ký từ ngày 16/08/2018. Xem tại đây
 5. Các Điều khoản và Điều kiện cho vay tiền mặt phục vụ nhu cầu đời sống áp dụng đối với Thỏa thuận cho vay ký từ ngày 10/09/2018. Xem tại đây
 6. Các điều khoản và điều kiện cho vay tiền mặt phục vụ nhu cầu đời sống áp dụng đối với thỏa thuận cho vay ký từ ngày 16/11/2018. Xem tại đây
 7. Điều khoản và điều kiện cho vay phục vụ nhu cầu đời sống áp dụng đối với thỏa thuận cho vay được giải ngân từ ngày 02/01/2020. Xem tại đây
 8. Các điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ tín dụng M-OCB Mastercard. Xem tại đây
 9. Điều khoản và điều kiện giao dịch chung sản phẩm cho vay phục vụ nhu cầu đời sống tại Khối KHĐC - áp dụng đối với thỏa thuận cho vay ký từ ngày 08/06/2020. Xem tại đây
 10. Điều khoản và điều kiện sử dụng Thẻ tín dụng COM-B - áp dụng đối với thỏa thuận phát hành thẻ ký từ ngày 08/06/2020. Xem tại đây
 11. Bảng lãi suất niêm yết công khai. Xem tại đây
 12. Tham số và biểu phí/ hạn mức Thẻ tín dụng COM-B dành cho Khách hàng 02/03/2020. Xem tại đây
 13. Tham số và biểu phí/ hạn mức Thẻ tín dụng COM-B dành cho CBNV 02/03/2020. Xem tại đây
 14. Phí dịch vụ thu hộ tại Khối Khách hàng Đại chúng. Xem tại đây
 15. Bảng điều khoản và điều kiện chung sản phẩm cho vay phục vụ nhu cầu đời sống tại Khối KHĐC – áp dụng đối với thỏa thuận cho vay được ký từ ngày 10/09/2021. Xem tại đây
 16. Bảng điều khoản và điều kiện phát hành và sử dụng thẻ tín dụng COM-B – áp dụng đối với thỏa thuận phát hành thẻ ký từ ngày 10/09/2021. Xem tại đây
 17. Tham số và biểu phí/ hạn mức Thẻ tín dụng COM-B dành cho Khách hàng từ ngày 31/07/2020. Xem tại đây
 18. Tham số và biểu phí hạn mức Thẻ tín dụng COM-B từ ngày 10.12.2021. Xem tại đây
 19. Thông báo dịch vụ trả góp Thẻ tín dụng COM-B. Xem tại đây
 20. Tham số và biểu phí hạn mức Thẻ tín dụng COM-B từ ngày 18.03.2022. Xem tại đây
 21. Phí dịch vụ thu hộ tại Khối Khách hàng Đại chúng. Xem tại đây
 22. Bảng điều khoản và điều kiện chung sản phẩm cho vay phục vụ nhu cầu đời sống tại Khối KHĐC – áp dụng đối với thỏa thuận cho vay được ký từ ngày 04/04/2022. Xem tại đây
 23. Bảng điều khoản và điều kiện phát hành và sử dụng thẻ tín dụng COM-B – áp dụng đối với thỏa thuận phát hành thẻ ký từ ngày 04/04/2022. Xem tại đây
 24. Bảng điều khoản và điều kiện chung sản phẩm cho vay phục vụ nhu cầu đời sống tại Khối KHĐC – áp dụng đối với thỏa thuận cho vay được ký từ ngày 25/10/2022. Xem tại đây